KONTAKT: Jesper Bendsen

Tlf. 60 44 16 77            Mail: getontrack@getontrack.dk

 

Velkommen til:

 

 

Det bedste økonomiske alternativ til dyre anbringelser, uden kompromis på faglighed og kvalitet.

 

Bo-, erhvervs- og socialtræning.

 

Se nye muligheder!!

 

Vi tilbyder hjælp til unge der slås med forskellige typer af udfordringer i det daglige på egen hånd. 

Vi tilbyder en ”pakkeløsning” til unge, der er tilrettelagt specifikt - Lige fra forebyggende arbejde til afslutning i et efterværn - Fra Mandsopdækning til Støttesamtaler.

 

Vi har gennem årene set, at gode resultater skabes via relationen og et inkluderende miljø, hvor der ikke sker eksklusion f.eks. på grund af stofindtag.

Vi arbejder med udgangpunkt i den narrative tankegang. Narrativ praksis og narrativ pædagogik tager menneskers udsagn og egen oplevelse af det, der sker og er sket i deres liv, alvorligt og ønsker at disse oplevelser og erfaringer skal historiegøres.

Den unges familie inddrages så vidt muligt i dette arbejde.

Vi arbejder udfra den anerkendende metode.

 

Get on track er et firma med faglig expertise i sociale hjælpeforanstaltninger til Børn, Unge og Familier

 

 

 

FORMÅL

 

Formålet er at støtte den unge i f.eks den svære overgang fra ungdomsliv til voksenliv i egen bolig og med egen forsørgelse.

Støtten tilrettelægges altid individuelt, og retter sig mod at skabe sociale rammer og vilkår, som understøtter den unges fremtidige dagligdag, med mindre og mindre støtte, hvor det som udgangspunkt skal afsluttes uden at der findes nogen form for overførselsindkomst til den unge - en absolut selvforsørgende ung.

Vi støtter den unge i færdiggørelse af folkeskole / uddannelse, arbejdsprøvning / praktik, social færdighedstræning, kontakt til offentlig myndighed, sociale netværk, botræning og almindelig daglig livsførelse som f.eks. indkøb, husholdnings- og privatøkonomi, madlavning, rengøring, tøjvask, personlig pleje og hygiejne – alt hvad der måtte være nødvendige færdigheder i dette specifikke menneskes individuelle univers.

Det er selvfølgelig vigtigt, at den unge lærer de praktiske ting for at få en hverdag til at hænge sammen, men vi fokuserer mindst lige så meget på den adfærdsmæssige og mentale del og vi bruger derfor erfaringsmæssigt mere en halvdelen af tiden på den sociale og mentale færdighedstræning.

 

 

 

 

 

VI er »

… en professionel konsulentvirksomhed, som tilbyder:
  • Individuel tilrettelagt støtte til børn og unge efter Servicelovens bestemmelser.
  • Botræning. Anbringelse på eget værelse med støttekontakt team – 24/7/365-dækning.  
  • Støttekontaktpersoner til skoleregi.
  • Rådgivning – individuelt og til familier.
  • Enkeltmandsprojekter.
  • Økonomisk ansvarlighed, pakkeløsninger og faste aftaler.
  • Ved at benytte sig af denne form for støtte vil de økonomiske resurser i hele forløbet kunne justeres målrettet, således at investeringerne fra kommunen står mål med resultaterne.

 

 

Målgruppe »

 

Vi har konsulenter til forskellige målgrupper. Typiske eksempler vil være: ”Unge med betydelige vanskeligheder med tilpasning til familie, skole, erhverv og det øvrige samfund. De kan være normalt til sent udviklede. De kan være fysisk og psykisk mishandlede, De kan være kriminalitetstruede og misbrugstruede med et lettere aktivt misbrug, de kan have lettere personlighedsforstyrrelser. Der forventes potentiale for udvikling motivations- og følelsesmæssigt.

 

Personale »

 

Ansvarlig:

Jesper Bendsen, 44 år, uddannet fængselsbetjent og har arbejdt som sådan i mange år. Efterfølgende arbejdet på flere døgninstitutioner for børn og unge, og ungdomsfængsel.

 

Personale:

Udover ansvarlig er Get on Track beriget med uddannede socialpædagoger som i en årrække har arbejdet med børn og unge samt socialrådgiver med årelang erfaring i misbrugsbehandling og arbejdet med børn og unge.

 

 

Lovgrundlag »

 

§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:

1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1, 5 og 6, eller i et botilbud, jf. § 107.

5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1-3, 5 og 6.

6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.

8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 6 eller 9, og § 52 a, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen.

 

 

 

Get on track © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

GET ON TRACK

 

 ALTERNATIVET TIL DYRE ANBRINGELSER GENNEM STØTTE-KONTAKTPERSONSORDNINGER

 

24/7/365

GET ON TRACK´s STØTTE-KONTAKTPERSONER